Nieuwsbrief editie 2015

Nieuwsbrief K.T.V. van Polanen 2015-01: Algemene Leden Vergadering.

Agenda A.L.V. vrijdag 30 januari 2015, 20.00 uur in het clubhuis.

1. Opening en voorwoord voorzitter;

2. Notulen van de A.L.V. van 31 januari 2014;

3. Ingekomen stukken (indien aanwezig);

4. Mededelingen van het bestuur;

5. Behandeling van de jaarverslagen:

 -  De jaarverslagen worden later in een aparte nieuwsbrief opgestuurd;

 -  Het financiële verslag kunt u voor de vergadering inzien;

6. Bespreking financiële verslag 2014 en begroting 2015;

7. Verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe commissie en decharge “penningmeester”;

8. Voorstel contributie 2015

9. Verkiezing bestuursleden:

 - De penningmeester, Robert Leendertse, is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor de periode van 3 jaar.

 - Een ieder die zich kandidaat wil stellen kan dit tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV bij het bestuur doen;

10. Mutaties commissies;

11. Rondvraag, bij voorkeur en indien mogelijk kunnen vragen tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk ingeleverd worden bij Jolanda (via mail of brievenbus);

12. Sluiting.


Namens het bestuur,

Jolanda Schreuders

Secretariaat KTV van Polanen

« Terug