DEUCE 2006-1e, Notulen ALV 30 januari 2006

Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 30 januari 2006: 

1. Opening 20:20 Wout van Kessel (Vz): 24 leden aanwezig, 7 afwezig met kennisgeving.

2. Notulen ALV 2005-01-21 en

3. ALV 2005-10-06: Deze worden beide goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken: Geen

5. Behandeling van de Jaarverslagen: Er is geen commentaar op de algemene verslagen.Mbt het financiële verslag wordt nog een en ander toegelicht:- ondanks geringe deelname hebben Clubkampioenschappen etc  iets meer gekost, gevolg van het afschaffen van inschrijfgelden voor leden.- Open Toernooien: kosten zijn volledig door sponsorgelden gedekt.- opbrengsten sponsors zijn lager dan in 2004, helaas.- opbrengsten bar zijn lager dan in 2004: minder deelnemers aan (Open) toernooien, kleinere marges op inkoop- kosten gas, water en elektra zijn hoger: oorzaak algemene stijging- overige kosten paviljoen: bevat o.m. gemeentelijke lasten, onder- houdskosten en onderhoud

6. Verslag Kascontrole Commissie: J.D. Goud en T. Veen hebben geconstateerd dat de financiële ad- ministratie in orde is. Décharge penningmeester volgt. Beide heren zijn volgend jaar weer bereid de controle op zich te nemen.

7. Voorstellen Bestuur

7.1 Contributies 2006: Het voorstel van Bestuur om de contributies in 2006 niet te verhogen wordt geaccepteerd. Afhankelijk van ontwikkelingen rond bar en sponsors kan dat voor 2007 wel gebeuren.Het voorstel om 65-plussers contributievermindering te geven wordt afgewezen: zij hoeven immers al geen bardiensten meer te draaien.Er ontstaat een discussie over de inschrijfgelden van interne wed- strijdjes: stimuleert het vragen van een bijdrage de deelname nu wel of niet? Wel zijn er bij inschrijfgeld vragen meer mogelijkheden, zoals grotere prijzen. Aangezien de inschrijfgelden pas vorig jaar zijn afge- schaft, laten we het voorlopig zo.

7.2 Begroting 2006: De Penningmeester licht een aantal zaken toe:- energiekosten zijn hoger ingeschat- bij het inschatten van de baropbrengst is een eventuele prijsverhoging niet meegenomen.- de kosten van het clubblad kunnen lager zijn, omdat deze nu tegen kostprijs gekopieerd wordt.De vergadering accepteert de begroting 2006.

8. Verkiezing bestuursleden en Commissies: Wout van Kessel treedt af als Voorzitter, Ad Plaizier als Voorzitter Jeugd en Peter Schouwenaars treedt af als Coördinator. Bert Schreuders wordt per acclamatie bevestigd als nieuwe Voorzitter. Verdere vacatures worden niet vervuld. Na de pauze heeft de nieuwe Voorzitter het woord. Hij prijst alle commissieleden voor hun inzet.  Iedereen, vertrekkende, blijvende en nieuwe mensen ontvangen een bloemetje als dank. Vervolgens presenteert het bestuur de nieuwe opzet: het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Het bestuur heeft de eindverantwoording, maar wordt in het uit oefenen van de taken bijgestaan door  3 commissies, waarbij Sjef Gielen de zaken betreffende evenementen, competitie en jeugd zal coördineren, Rien Strootman regelt de bar-zaken en Ad Plaizier coördineert PR, sponsoring en parkzaken (met Wim Broeders).De Vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9. Verslag enquête: Bijna 30% van de leden heeft de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn niet erg verrassend.- er is een redelijke spreiding van tennissers over de dag en de week- er is wel belangstelling voor deelname aan georganiseerde aktivi- teiten, echter weinig animo om deze te organiseren. Meest gehoor- de reden: geen tijd. Overigens zijn veel leden wel bereid om inci- denteel iets voor de vereniging te doen.- de meeste mensen wijzen het idee van een fusie direct af- gebruik van e-mail: E-mail wordt wel geaccepteerd bij oproepen voor evenementen en toernooien, maar minder voor het “verspreiden” van het clubblad. Bovendien heeft een deel geen e-mail.

10. Rondvraag

- Angelique van der Reijt meldt dat bij de viering van Klundert 650 jaar in 2007 onze medewerking gevraagd zal worden voor een sportieve uitwisseling. We zijn benieuwd!

- Angelique vraagt hoe de vereniging om gaat met introducés. Het bestuur zegt toe binnenkort met richtlijnen te komen.

- Jacques van Eekelen vraagt om duidelijkheid over de dagen waar op Openings- en Sluitingstoernooi gehouden worden: zaterdag of zondag. In 2006 zal het Openingstoernooi op zondag gehouden worden (2 april) en het sluitingstoernooi op zaterdag. In 2007 andersom.

- Jan Dick Goud vraagt naar de consequenties van het Concept Stadsplan Klundert, waarbij mogelijk gebouwd gaat worden op het evenemententerrein. Bij het Bestuur is nog niets bekend.

11. Sluiting: Om 22.20 sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een sportief, blessurevrij en gezond tennisjaar toe.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 168 402 559

K.T.V. van Polanen

Molenvliet 7b
4791 GB Klundert

KVK-nummer

40280138